U bent hier:

Anna Maria ter Huirne (1819-1873)

Anna Maria is de tweede dochter en het derde kind van Albert en Aleijda Huirne-ter Woerds.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-huirne/I69.php

Ze wordt op donderdag 2 september 1819 om 11 uur ‘s morgens geboren.[1] Het is een winderige en regenachtige ochtend[2].

www.geldersarchief.nl/image 145/akte 50

Haar oudste zus Johanna is dan 5 jaar oud en overlijdt- helaas- een jaar later[3]. Anna Maria heeft haar dus niet gekend, noch haar oudste broer, Jan Hendrik, die ruim tien dagen na zijn geboorte in 1817 sterft[4]. Volgens de overlijdensakte van haar broer en zus woont de familie tussen 1817 en 1820 op nummer 22 binnen gemeente Groenlo, dus daar zal Anna Maria een jaar eerder ook geboren zijn.

Gegevens over haar verder leven ontbreken. Ze zal als kind op de boerderij geholpen hebben in de huishouding. Het zal voor haar niet makkelijk geweest om voor haar ouders het verlies van de oudste twee kinderen te verzachten.  Gelukkig krijgt ze in 1826 nog een broer, Herman. Anna Maria is dan ongeveer 7 en zal ongetwijfeld voor hem hebben gezorgd en met hem hebben gespeeld. Ze blijft ongetrouwd en voorziet in haar ilevensonderhoud als naaister, want dat geeft ze als beroep op[5].

Als haar moeder Aleijda op 11 juni 1853 op 72e-jarige leeftijd[6] overlijdt. is Anna Maria 34 oud en samen met haar vader en broer Herman erfgenaam. In 1868, ze is dan 49, sterft haar vader Albert[7]. Herman en zij zijn de enige erfgenamen.

Anna Maria wordt ziek. Uit de Memorie van Successie[8] blijkt dat zij in ieder geval vanaf 1 januari 1871 behandeld wordt door dokter B. Bastiaanse. Apotheker P.F. Wittemans[9] verstrekt haar medicijnen. Aan welke ziekte zij lijdt is onbekend, maar twee jaar later op 27 februari 1873 overlijdt ze thuis om zes uur in de avond[10].

www.familysearch.org/ark:/61903/3:2:77JJ-8Z45?i=233&cc=1949343&cat=122302/img 234

Haar broer Herman doet aangifte en ondertekent op 11 mei de Memorie van Successie waaruit blijkt dat Anna Maria geen testament heeft nagelaten en dat Herman enig erfgenaam is.

Naast haar deel van het onroerend goed laat ze niet veel na, behalve schulden voor een bedrag van ca 500 gulden. Herman en zij hebben geld geleend van Johannes Wilhelmus Hogelugt, een zwager van Herman en van Bernardus Lemelder, hun buurjongen van nummer 33[11]. Ook staat er nog een rekening van 100 gulden open van timmerman Derk Hogelugt, ook een zwager van Herman, wegens werkzaamheden in huis.

Reg 4 n 2/7661                                                Memorie van aangifte voor het regt van
Dagr. 19 mei 1873                                          successie der nalatenschap van Anna
dl. 19 f.n. 103 n. 2/1660                                Maria ter Heurne of ter Huurne overleden
(…) d 7 f. 60                                                     te Groenlo den 27 februari 1873

N 68
Huiskes


De ondergeteekende Hermanus Hendrikus ter Huerne landbouwer onder de gemeente Groenlo, ten deze woonplaats kiezende ter  kantore van mr, W Lasonder griffier bij het Kantongeregt van Groenlo

                                                                     Verklaart,
dat op den 27 februari 1873 te zijnen huize in het Schependom van Groenlo, is overleden en wel ab intesto ( zonder testament M.H), zijne zuster Anna Maria ter Heurne of ter Huurne, des aangever – haar eenigen broeder – tot eenige erfgenaam nalatende:
dat de erflaatster geene goederen als bezwaarde en door haar overlijden geene perodieke uitkeering bij opvolging is overgegaan of vervallen
dat de nalatenschap der erflaatster bestaat uit het navolgende:
                                                                     Actief:
De onafgedeelde helft in het navolgende vaste goed gelegen in Eefsel onder Groenlo: nummer 332 bouwland groot 56 aren 80 centiaren, 336 huis en erf groot 2 aren 20 centiaren en 372 bouwland 20 aren, van sectie B, voor de helft volgens de wet waardig ingeschat                                                                                                                                                      
                                                                                                                      f. 470.00
Kleederen en lijfdoeken komen op                                                             30.00
De helft van in het huis aanwezige vee, land,
bouwgereedschap en verdere inboedel, op                                             150.00          


totaal van het actief                                                                                f.   650.00
                                                Passief
Dood- en begrafeniskosten van de erflaatster ten
bedrage van                                                                                              f.     50.00
aan den geneesheer d.B Bastiaanse en den apotheker
P.f Wittemans[1], beide te Groenlo, voor het verlenen van
geneeskundige diensten en geleverde medicamenten
sedert 1 januari 1871                                                                                             3.80
de helft eener schuldvordering wegens 25 julij 1863
geleend geld, waarvan wettig bewijs bestaat,
ten behoeve van Johannes Wilhelmus Hogelugt te
Eefsel rentende 3 ½ verschijnende St Jakob telken jare                      250.00
de helft der daarop sedert 25 julij 1872 verschenen
renten                                                                                                                       5.11
de helft eener schuldvordering in haar geheel groot
f. 250 wegend de 2 februari 1867 geleende gelden
waarvoor wettig bewijs bestaat, ten behoeve van
Wilhelmus Johannes Hogelugt te Eefsel, rentende
3 ½ % verschijnen de Maria Lichtmis telken jare                                    112.50
de helft eener vordering geheel groot f.50 wegens
1 November 1866 geleende gelden, waarvoor
wettig bewijs bestaat, ten behoeve van B. Lemelder
in Eefsel rentende  3½ % verschijnende Allerheiligen
van ieder jaar                                                                                                   25.00
de helft in de daarop sedert 1 November 1872
verloopen rente                                                                                                       .59
de helft eener vordering van Derk Hogelugt, timmer-
man te Eefsel, wegens in de jaren1871 en 1872
ten behoeve van aangever en erflaatster gedaan
timmerwerk, groot                                                                                        100.00                                           
totaal van het passief                                                                                    547.00
het actief bedraagt                                                                                  f.    650.00


Enzo voordeelig saldo van                                                                    f.    103.00

Gedaan en geteekend te Groenlo, den elfde Mei 1800 drie en dertig
H.H. ter Huerene

Bronnen

[1] www.geldersarchief.nl/image 145/akte 50
[2] www.knmi.nl
[3] www.geldersarchief.nl/Register van de Burgerlijke Stand Groenlo 1811-1842, image 134, akte 18
[4] www.familysearch.org /Registers van de Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1842/image 99, akte 9
[5] www.ecal.nu/Bevolkingsregister Gemeentebestuur Groenlo, (1793) 1811 - 1932 (1952) blz 536
[6] www.geldersarchief.nl /Toegangsnummer:    0207 # Burgerlijke stand Gelderland, dubbelen
Inventarisnummer: 4542, img. 145, akte 24.
[7] www.familysearch.org /Registers van de Burgerlijke Stand Overlijden 1863-1882/img 110, akte 24
[8] www.geldersarchief.nl /Memories van Successie - Kantoor Groenlo - Periode 1842-1927 - Archieftoegangsnummer 0029/1873 img..218/220
[9] Paulus Francois Wittemans had een apotheek aan de Markt te Groenlo en was President Directie Sociëteit Harmonie Groenlo. Zie www.openarchieven.nl  en https://www.scherpinbeeld.nl/
[10] www.familysearch.org/Registers van de Burgerlijke Stand Overlijden 1863-1882/image 234, akte 11
[11] www.ecal.nu/ Bevolkingsregister Gemeentebestuur Groenlo, (1793) 1811 - 1932 (1952) blz 107